O Wydawnictwie Continuo

Wydawnictwo Continuo znajduje się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – poziom I – 80 pkt.
Unikatowy identyfikator Wydawnictwa – 67100 (poz. 571)

Wydawnictwo „Continuo”

powstało w 1995 r. we Wrocławiu. Jego założycielem i właścicielem jest Jan Kuźma, długoletni redaktor w Wydawnictwie Ossolineum, Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych oraz Dziale Wydawnictw Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wydawnictwo zajmuje się przede wszystkim wydawaniem publikacji naukowych w planie własnym oraz zlecanych przez instytuty, komitety i towarzystwa naukowe, uczelnie oraz firmy.

Obecnie nasz profil obejmuje głównie nauki medyczne, w szczególności psychiatrię, pielęgniarstwo i pokrewne, jak psychologia zdrowia, pedagogika specjalna czy logopedia.

Jesteśmy wydawcą i dystrybutorem założonego w 1999 r. kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review (w języku ang.) – organu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych. Czasopismo jest objęte polską i międzynarodową indeksacją: ARIANTA, Academic Search Complete, Bielefeld Academic Search Engine, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, EMBASE/Excerpta Medica, Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate Analytics), Free Medical Journals, Genamics/JournalSeek, Harvard Libraries University of California Libraries, Index Copernicus (ICV 2017: 124.56), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), J-Gate, JournalSeek, OhioLINK, Polska Bibliografia Lekarska, Główna Biblioteka Lekarska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt.), Polska Bibliografia Naukowa, RedLink, Scopus, Swiss University Library Network (RERO), Ulrich's International Periodicals Directory, WorldCat i ZETOC.

2023 to jubileuszowy, 25. rok ukazywania się kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review, nad którym pracujemy nieprzerwanie od jego powstania!

Z dumą przyjęliśmy również informację o przyznaniu Impact factor (2022), który wynosi 0,7 (Web of Science Core Collection)

 

Drugim kwartalnikiem, jaki wydajemy od 2013 roku, jest Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu. Dotychczas wydaliśmy 26 zeszytów.

Od 2014 roku publikujemy serię Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, w ramach której powstało już 6 obszernych tomów, które mając po 35–40 rozdziałów każdego roku są kompendium najnowszej wiedzy z obszaru pielęgniarstwa i położnictwa.

W swoim dorobku mamy blisko trzysta publikacji – kilkadziesiąt monografii naukowych wydanych w planie własnym oraz kilkadziesiąt publikacji zleconych, a także publikacji w ramach serii i publikacji ciągłych oraz czasopisma.

Najważniejsze publikacje zlecone

MEDYCYNA:

 • Seria: Wybrane Zagadnienia z Praktyki Lekarza Rodzinnego (1997–2008) (13 tomów) dla Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu i Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu;
 • Serie: Dziecko i jego środowisko (8 tomów), Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi (5 tomów) oraz 8 tytułów poza seriami dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (2005–2012);
 • Seria: Wybrane Zagadnienia Zdrowia Publicznego (2005–2008) (4 tomy) dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu;
 • Dwie monografie w języku angielskim (2003 i 2006) dla Foundation for Persons with Brain Dysfunctions;
 • Dwie monografie dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (2014, 2015);
 • Dwumiesięcznik Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (1995–2003) (50 zeszytów).

GEOGRAFIA I GEOLOGIA:

 • Serie: Prace Geograficzne nr 163–177 (15 tomów), Dokumentacja Geograficzna 1(1995) – 13(1998) (13 tomów), Geographical Studies (2 tomy) i w języku angielskim: Conference Papers oraz półrocznik Geographia Polonica (1999–2001) (6 tomów) na zlecenie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie (1995–2002) (razem 38 tytułów);
 • Seria: GEOLOGOS 1(1996) – 6(2003) i w języku angielskim GEOLOGOS 6(2003) dla Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996–2003) (6 tytułów);
 • Seria: MEYNIANA Bd. 50, 1998 – Bd. 55, 2003 – 6 tomów w języku niemieckim i angielskim dla Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Kilonii (Veröffentlichungen aus dem Institut für Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität Kiel) (1998–2003).

EKONOMIA:

 • 11 tytułów dla Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu (2000–2010);
 • 1 publikacja dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (2005).

EDUKACJA:

Publikacje ciągłe i seryjne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (2000–2006) (81 tytułów).


Najważniejsze publikacje w planie własnym

PSYCHIATRIA, NEUROLOGIA:

 • Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek, Joanna Rymaszewska, Choroba Alzheimera. Patogeneza, diagnostyka, leczenie, 2002.
 • Choroby otępienne. Teoria i praktyka pod red. Jerzego Leszka, 2003.
 • Choroby otępienne. Teoria i praktyka pod red. Jerzego Leszka, wyd. II, 2011.
 • Wanda Dobryszycka, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek, Demencje wieku podeszłego. Patomechanizm i strategie leczenia, 2004.
 • Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich pod red. Tomasza Sobowa i Jarosława Sławka, 2006.
 • Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek, Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu, 2007.
 • Farmakogenetyka w psychiatrii pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej i Magdaleny Grzesiak, 2007.
 • Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego, 2010.
 • Kinga Bobińska, Piotr Gałecki, Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo, 2010.
 • Tomasz Sobów, Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach  psychicznych u chorych w wieku podeszłym, 2010.
 • Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia pod red. Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa i Piotra Gałeckiego, 2012.
 • Adam Wysokiński, Przyrost masy ciała indukowany lekami psychotropowymi – podłoże neurobiologiczne, mechanizmy działania leków, przeciwdziałanie, 2012.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych pod red. Moniki Talarowskiej i Piotra Gałeckiego, 2013.
 • Jakub Kaźmierski, Pooperacyjne zaburzenia świadomości – praktyczny przewodnik interdyscyplinarny, 2014.
 • Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym pod red. Agaty Orzechowskiej i Piotra Gałeckiego, 2014.
 • Andrzej Witusik, Stanisław Leszto, Dorota Podgórska-Jachnik, Tadeusz Pietras, Schizofrenia w kontekście nauk społecznych: osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej, 2015.
 • Choroba Alzheimera – wybrane zagadnienia biologiczne i kliniczne pod red. Jerzego Leszka, 2016.
 • Nawracające zaburzenia depresyjne – etiologia, diagnoza, terapia pod red. Agaty Orzechowskiej, Piotra Gałeckiego i Tadeusza Pietrasa, 2017.
 • ADHD. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, pod red. Kaspra Sipowicza, Andrzeja Witusika i Tadeusza Pietrasa, 2019.

SEKSUOLOGIA:

 • Zbigniew Lew Starowicz, Zygmunt Zdrojewicz, Stanisław Dulko, Leksykon seksuologiczny, 2001.
 • Miłość, hormony i seks pod red. Zygmunta Zdrojewicza, 2005.
 • Arkadiusz Brzask, Homoseksualizm u mężczyzn. Aspekty psychologiczne, psychiatryczne i ewolucyjne, 2008.
 • Tajemniczy świat kobiecego orgazmu pod red. Zygmunta Zdrojewicza, 2009.
 • Zygmunt Zdrojewicz, Leksykon seksuologiczny od A do Z, 2012.
 • Wprowadzenie do psychologii LGB pod red. Grzegorza Iniewicza, Magdaleny Mijas i Bartosza Grabskiego, 2012.
 • Tajemniczy świat kobiecego orgazmu pod red. Zygmunta Zdrojewicza, wyd. II, poprawione, uzupełnione i rozszerzone 2016.

LOGOPEDIA:

 • Urszula Mirecka, Katarzyna Gustaw, Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci, 2006 (książka + CD).
 • Swietłana Masgutowa, Anna Regner, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej2009.
 • Swietłana Masgutowa, Anna Regner, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, wyd. II uzupełnione, 2013.
 • Magdalena Krawczun, Trening słuchowy Magdaleny Krawczun, 2015 (książka + CD).
 • Anna Regner, Wybrane techniki manualne wspomagające terapię ustno-twarzową, 2019.

PSYCHOLOGIA, PSYCHOLOGIA ZDROWIA:

 • Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych pod red. Moniki Talarowskiej, Antoniego Florkowskiego i Piotra Gałeckiego, 2011.
 • Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne, 2011.
 • Hanna Nikodemska El Tairy, Kinezjologia Edukacyjna – fenomen skuteczności, 2011.

PSYCHOTERAPIA:

 • Nossrat Peseschkian, Pozytywna Terapia Rodzin. Rodzina w roli terapeuty. Z ang. przetłumaczył Roman Ciesielski, 2015.
 • Roman Ciesielski, Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna 1. Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jako zintegrowany system terapeutyczny, 2015.
 • Roman Ciesielski, Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna 2. Model Równowagi i Trzy Etapy Interakcji w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej, 2016.
 • Roman Ciesielski, Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna 3. Pięć etapów Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Opis procesu terapeutycznego oraz strategii samopomocy, 2016.
 • Roman Ciesielski, Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna 4. Potencjalności aktywne, mikrotraumy i analiza różnicowa, 2016.
 • Roman Ciesielski, Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna 5. Konflikty psycho- i socjodynamiczne w Psychoterapii Pozytywnej, 2016.

CHOROBY ZAKAŹNE, MIKROBIOLOGIA:

 • Zakażenia szpitalne. Etiologia i przebieg pod red. Anny Przondo-Mordarskiej, 1997.
 • Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych pod red. Anny Przondo-Mordarskiej, 2004.
 • Zakażenia HIV/AIDS. Poradnik dla lekarzy praktyków pod red. Andrzeja Gładysza, 2007.
 • Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy pod red. Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz, 2009.
 • Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych pod red. Anny Śledzińskiej, Alfreda Sameta i Andrzeja Gładysza, 2009.
 • Zakażenia HIV/AIDS – poradnik dla lekarzy pod red. Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz, 2014.

PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO:

 • Joanna Rosińczuk-Tonderys, Izabella Uchmanowicz, Marta Arendarczyk, Profilaktyka i leczenie odleżyn. Poradnik dla pielęgniarek, położnych i wszystkich innych osób, którym bliska jest problematyka odleżyn, 2005.
 • Izabella Uchmanowicz, Katarzyna Kubera-Jaroszewicz, Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę2012.
 • Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego pod red. Renaty Jabłońskiej i Roberta Ślusarza, 2012.
 • Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii pod red. Ewy Barczykowskiej i Roberta Ślusarza, 2012.
 • Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej pod red. Ewy Barczykowskiej i Kamili Faleńczyk, 2014.
 • Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z pulmonologii dziecięcej pod red. Ewy Barczykowskiej i Radosławy Staszak-Kowalskiej, 2015.
 • Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z rehabilitacji dziecięcej pod red. Ewy Barczykowskiej i Magdaleny Hagner-Derengowskiej, 2017.
 • Joanna Rosińczuk, Izabella Uchmanowicz, Odleżyny – profilaktyka i leczenie, 2014.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 1 pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk i Beaty Jankowskiej-Polańskiej, 2014.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 2 pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk i Beaty Jankowskiej-Polańskiej, 2015.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 3 pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk i Beaty Jankowskiej-Polańskiej, 2016.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 4 pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk i Beaty Jankowskiej-Polańskiej, 2017.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 5 pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk, 2018.
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 6 pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk, 2019.
 • Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków pod red. Ludmiły Marcinowicz i Barbary Ślusarskiej, 2017.

INNE:

 • Józef Oberc, Historia polskich podstawowych badań geologicznych na Dolnym Śląsku 1946–1955, 1997.
 • Katarzyna Szalonka, Marketing w aptece, 2005.
 • Bogumił Antoni Kiss, Komputery dla rozsądnych, 2008.
 • Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej). 2017.­­­
 • Krzysztof Szmyd, Leszek Duszyński, Nie, nie boję się śmierci, 2018.

 

Wysoki poziom merytoryczny zawdzięczamy Autorom naszych książek – specjalistom różnych dyscyplin medycyny ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. 

Doskonalimy także swój warsztat redakcyjno-edytorski, aby książki, które trafiają do naszych odbiorców, były wydane bezbłędnie, a ich forma i układ graficzny przejrzyste i estetyczne.

Nasze publikacje dostępne są w księgarniach medycznych, jak również w sprzedaży wysyłkowej. Ponadto promujemy je uczestnicząc w targach książki, konferencjach szkoleniowo-naukowych, sympozjach i kongresach medycznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą.