Procedury recenzyjne i zasady etyki publikacyjnej

Procedury recenzyjne i zasady etyki publikacyjnej w Wydawnictwie Continuo

Wydawnictwo przyjmuje do wydania następujące publikacje:

 • monografie naukowe, monografie naukowe pod redakcją, raporty z badań naukowych, leksykony,
 • podręczniki dla studentów,
 • poradniki dla lekarzy, pacjentów, rodziców, pedagogów, itp.

Wydawnictwo przygotowuje do druku i drukuje publikacje w planie własnym oraz publikacje zlecone przez towarzystwa, instytuty, uczelnie czy komitety naukowe. W przypadku publikacji zleconych Wydawnictwo po przesłaniu szczegółów dotyczących oferty wydawniczej przedstawia wstępne koszty wydania publikacji (wraz z jej ewentualną sprzedażą).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesłania propozycji wydawniczych na adres wydawnictwo@continuo.pl


Etapy oceny/recenzji i przyjęcia do wydania publikacji naukowych 

I. Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji i oceny przez Kolegium Wydawnicze.

Kryteria oceny wewnętrznej (wydawniczej) dotyczą:

 1. tematyki – praca powinna mieć charakter naukowy, zwierać innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą wkład w istniejący stan wiedzy, oceniana jest także ważność poruszanej tematyki dla rozwoju poszczególnych dziedzin nauki;
 2. proponowany utwór powinien być przygotowany poprawnie zarówno pod względem metodycznym, jak i warsztatowym;
 3. utwór powinien być oryginalny, a jego poziom merytoryczny nie powinien budzić wątpliwości.

Pozytywna recenzja Kolegium Wydawniczego kwalifikuje tytuł do wprowadzenia go do planu wydawniczego i rozpoczęcia dalszych procedur: 

 1. podpisania umowy wydawniczej,
 2. przyjęcia manuskryptu,
 3. skierowania utworu do recenzji naukowej zewnętrznej.

W przypadku publikacji zleconych Wydawnictwo może podjąć się znalezienia recenzentów zewnętrznych i przeprowadzenia procesu recenzyjnego.

Wszystkie publikacje naukowe w planie własnym poddawane są procedurze zewnętrznej recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzji zewnętrznej publikacji w Wydawnictwie znajdują się poniżej.

II. Recenzja naukowa zewnętrzna

Każda publikacja jest recenzowana przez jednego lub dwóch recenzentów, ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających minimum tytuł doktora habilitowanego, pracowników naukowych niezatrudniających Autora. Wydawnictwo dokonuje wyboru recenzenta. Zgodnie z zaleceniami Committe on Publication Ethics (COPE) każda pozycja Wydawnictwa Continuo podlega obiektywnej recenzji naukowej przed włączeniem do planu wydawniczego.

Wydawnictwo przyjęło procedurę recenzji zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011) (double-blind review proces), gdzie Autor i recenzent nie znają swoich personaliów.

Wynik zewnętrznej recenzji naukowej decyduje o: 

 • wydaniu publikacji bez poprawek,
 • wydaniu publikacji z wymaganymi poprawkami, a każdy Autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia,
 • odrzuceniu pracy, jeśli jedna lub dwie recenzje są negatywne.

W przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Wydawnictwo kontaktuje się z autorem/autorami lub redaktorem naukowym publikacji, przekazując im treść negatywnej recenzji i prosząc o ustosunkowanie się do niej na piśmie oraz zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora na uwagi zawarte w negatywnej recenzji oraz na podstawie trzeciej recenzji Wydawnictwo podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z monografią naukową lub monografią pod redakcją naukową.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydawnictwo podejmuje starania, aby drukowane prace nie były przykładem niewłaściwych praktyk w nauce określanych jako ghostwriting i guest authorship bądź plagiat. W tym celu ma prawo żądać stosownych oświadczeń od autorów oraz dokonywać kontroli manuskryptów stosownymi programami antyplagiatowymi.

Wydawnictwo informuje Autora mailowo o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych.

Pozytywne recenzje są warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą: 

 1. opracowanie redakcyjne,
 2. skład i łamanie,
 3. korekta językowa,
 4. korekta techniczna,
 5. zaprojektowanie okładki.

Następnie Wydawnictwo kieruje tytuł do druku i do sprzedaży. W przypadku publikacji zleconej – według zamówienia Zleceniodawcy, ewentualnie również egzemplarzy do sprzedaży prowadzonej przez Wydawnictwo, w przypadku publikacji w planie własnym – według przyjętych zasad dotyczących dystrybucji publikacji drukowanych w Wydawnictwie.