Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza w Wydawnictwie Continuo

I. Czasopisma

Aktualnie obowiązujące regulaminy publikowania prac w czasopismach Family Medicine & Primary Care Review i Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia publikowane są w drukowanych zeszytach, a także na stronach internetowych obu czasopism oraz wydawnictwa.


II. Monografie naukowe

1. Wydawnictwo, legitymując się odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania produktu, zobowiązuje się zapewnić wysoką jakość edytorską wydawanych publikacji i bierze na siebie odpowiedzialność za:

 1. opracowanie redakcyjne i techniczne tekstu/wydruku komputerowego (plików),
 2. przygotowanie tekstu/wydruku komputerowego (plików) do składu i łamania komputerowego,
 3. skład i łamanie komputerowe,
 4. przeprowadzenie wewnętrznych korekt wydawniczych wraz z naniesieniem nadesłanej korekty autorskiej,
 5. przygotowanie techniczne pików do druku i przekazanie do drukarni,
 6. nadzór nad drukiem, w tym dobór papieru i kartonu oraz innych materiałów poligraficznych, sposób oprawy i foliowania lub lakierowania okładek,
 7. kontrolę czystodruków i egzemplarza sygnalnego.

2. Autor/redaktor naukowy publikacji zgłaszając pracę do Wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia wydruku komputerowego pracy (tekstu i materiału ilustracyjnego), zgodnego z wydrukiem wersji elektronicznej.

Pliki powinny być przygotowane w programie MS Word – format „doc” lub „docx”. Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman 12 pkt., z interlinią 1,5 wiersza, wyrównaniem do lewej strony, marginesami o szerokości 2,5 cm, bez podziałów słów na końcu wiersza. Strony należy numerować w prawym dolnym rogu.

Należy unikać zbędnego formatowania i nadawania wyszukanych stylów. Tytuły i śródtytuły powinny być wyróżnione boldem, kursywą lub podkreślone (jeżeli jest potrzeba ich zróżnicowania).

Tabele powinny być umieszczone na końcu pracy.

Ryciny, fotografie, wykresy należy umieścić w tekście publikacji i dodatkowo przesłać w oddzielnych plikach, poza tekstem. Materiał ilustracyjny powinien być przygotowany w wysokiej rozdzielczości i zapisany jako: .tif, .jpg (minimalna rozdzielczość to 300 ppi) – zdjęcia i wykresy z programu Statistica; .ai, .psd – grafika wektorowa lub .xls i .ppt (otwarte z możliwością edycji) – wykresy i diagramy.

Dodatkowe uwagi dotyczące przygotowania tekstów:

 1. Zapisu jednostek miar należy dokonywać według Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
 2. Należy przyjąć ogólną zasadę, że w jednej publikacji (monografii, publikacji zbiorowej) obowiązuje jeden sposób cytowania literatury, a wykaz literatury zamieszcza się na końcu publikacji. Przypisy należy numerować po kolei w całej książce jeżeli jest jeden autor, natomiast w przypadku kilku autorów każdy autor nadaje numerację przypisom w swoim rozdziale.
 3. Bibliografię należy zestawić w porządku alfabetycznym nazwisk autorów. Stosujemy System Vancouverski. Poniżej znajdują się przykłady, które trzeba naśladować:

       a) artykuł w czasopiśmie:

  • Connors MM. Risk perception, risk taking and risk management among intravenous drug users: implications for AIDS prevention. Soc Sci Med 1992; 34(6): 591–601.
  • Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, i wsp. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. JAMA 2000; 283: 2008–2012.

       b) artykuł bez podanych autorów lub organizacja występująca jako autor

  • 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002; 325(7357): 184.
  • Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002; 40(5): 679–686.

       c) artykuł z Internetu (np. z czasopisma w wersji elektronicznej online)

  • Thomas S. A comparative study of the properties of twelve hydrocolloid dressings. World Wide Wounds [cyt. 3.07.1998]. Dostępny na URL: http://www.smtl.co.uk/World-Wide-Wounds/.

       d) dokument elektroniczny z numerem doi

  • Banach M, Juranek JK, Antczak J. Neuropatie polekowe. Fam Med Prim Care Rev 2015; 17(4): 284–288, doi: 10.5114/fmpcr/60395.

       e) książka/podręcznik autorstwa jednej lub kilku osób

  • Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1996: 12–30.

       f) książka/podręcznik – praca zbiorowa pod redakcją...

  • Norman IJ, Redfern SJ, red. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

       g) książka/podręcznik – wydawcą jest instytucja lub organizacja

  • NHS Management Executive. Purchasing intelligence. London: NHS Management Executive; 1991.

       h) rozdział w książce/podręczniku

  • Krotochwil-Skrzypkowa M. Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd. 2. Warszawa: PZWL; 1991: 76–81.

       i) dysertacja

  • Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [praca doktorska]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

       j) materiały konferencyjne – zbiór prac pod redakcją...

  • Harnden P, Joffe JK, Jones WG, red. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13–15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

       k) praca w materiałach konferencyjnych/zjazdowych

  • Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. W: Foster JA, Lutton E, Miller J, i wsp., red. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3–5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002: 182–191.